Athbhreithniú Airgeadais

TorthaÁ

Mhéadaigh láimhdeachas an Ghrúpa faoi €43.5m (21%) le linn 2010 go €250.4m, go prÁomha de bharr na bpraghsanna láidre lomáin agus painéil OSB agus an mhéadaithe shuntasaigh san éileamh don OSB, go háirithe i margadh na RÁochta Aontaithe. D’éirigh le custaiméirÁ muilte sábhadóireachta an Ghrúpa margaÁ onnmhaire a fhorbairt sa RÁocht Aontaithe d’adhmad sáfa agus bhÁ éileamh láidir ann don chéad leath de 2010. Ach, nÁos faide ar aghaidh sa bhliain, tháinig laghdú ar an éileamh agus ar na praghsanna agus léirÁodh é seo ar deireadh san éileamh do lomáin a thit go mór sa ráithe dheireanach. BhÁ an t-éileamh do tháirgÁ painéil, OSB go háirithe, an-láidir de bharr lÁon tosca lena n-áirÁtear ganntanas sraithadhmaid i margaÁ na hEorpa. Mar thoradh air seo léirÁodh é sa phraghas dÁolachán, go háirithe an OSB a mhéadaigh go mór le linn na bliana. Na dÁolacháin onnmhaire ba ea 54% den láimhdeachas agus dÁoladh 70% de i margadh na RÁochta Aontaithe.

D’ardaigh an brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla ó €0.8m go €46.1m ag léiriú na bpraghsanna nÁos fearr a baineadh amach in 2010 agus laghdaithe shuntasaigh i gcostais oibriúcháin mar chuid de thionscnamh leanúnach ar fud an Ghrúpa. D’ardaigh an brabús i ndiaidh cánach ó €4.2m in 2009 go €32.1m in 2010. San áireamh sna torthaÁ tá muirear eisceachtúil de €1.4m i leith lagú sócmhainnÁ foraoiseachta áirithe cé go raibh creidmheas eisceachtúil de €18.5m i dtorthaÁ 2009, a tharla don chuid is mó mar gheall ar an mbrabús a réadaÁodh ar dhiúscairt foraoisÁ neamhaibÁ. Tá tuilleadh sonraÁ curtha ar fáil i Nóta 5 a ghabhann leis na cuntais.

D’ardaigh EBITDA don Ghrúpa ó €55.2m go €65.6m, ardú 18.8%. Tá réiteach EBITDA san áireamh i dTábla 2 thÁos.

Muirir úis (costais a bhaineann leis an mbanc san áireamh) agus airgeadais don bhliain ba ea €11.8 milliún, laghdú €0.1 milliún ó 2009. Na muirir úis ar ár rótharraingtÁ agus áiseanna iasachta ba ea €9.3m (2009:€8.5m) agus an muirear airgeadais a bhain leis na costais airgeadais FRS17 a bhain leis an easnamh maoinithe pinsean ba ea €2.5m (2009:€3.3m). An bunchumhdach úis EBIT don bhliain ba ea 5.2 huaire.

Muirear cánach an Ghrúpa do 2010 ba ea €1.3m (2009: €3.3m).

Ionchas

Cé gur léir go bhfuil geilleagar na hÉireann ag cobhsú nÁ dócha go mbeidh aon mhéadú i ngnÁomhaÁochtaÁ in 2011. Mar sin féin, d’fheidhmigh margadh na RÁochta Aontaithe go maith in 2010, is é is dóichÁ ná go ndéanfar méadú ar bith a sheach-chur le laghdú i ngnÁomhaÁochtaÁ san earnáil phoiblÁ mar thoradh ar an ngearradh siar suntasach i gcaiteachas an Rialtais mar a fógraÁodh an bhliain seo caite. Thit an t-éileamh agus an praghas do lomáin go mór sa ráithe dheireanach i 2010, ach rinneadh iad a chobhsú. Meastar go mbeidh an t-éileamh do tháirgÁ painéil coinnithe ag leibhéil 2010 i rith na bliana reatha. Is saincheist tábhachtach Á go fóill an laige atá ann faoi láthair sa ráta malairte steirling don Ghrúpa toisc nach bhfuil tionchar aici ar an toradh ó dhÁolachán na dtáirgÁ painéil amháin ach ar thorthaÁ agus sreafaÁ airgid iomlána an Ghrúpa. Leanann an Grúpa ag déanamh dul chun cinn suntasach chun na costais oibriúcháin a laghdú agus meastar go leanfaidh an feabhas seo le linn 2010.

Caiteachas Caipitiúil

Mhéadaigh an Grúpa a chlár caiteachais chaipitiúil in 2010 ó €40.7m go €45.5m. TabhaÁodh cuid mhór den chaiteachas trÁd an eastát foraoise a fheabhsú agus a choinneáil (€33.4m). Mar sin féin, lean an Grúpa ag infheistiú i suÁomhanna crann teileachumarsáide agus ag forbairt a straitéise fuinnimh ghaoithe.

Glanfhiach agus Giaráil

Ag deireadh na bliana laghdaigh glanfhiach an Ghrúpa faoi €26.8m go €150.6m le spás cloiginn ar shaoráidÁ atá ann cheana féin nár tarraingÁodh orthu de €95.3m. Mhéadaigh an fiach comhlán faoi €2.3m agus mhéadaigh iarmhéideanna airgid faoi €29.1m. San áireamh sna figiúirÁ seo tá na fáltais ó dhiúscairt scair an Ghrúpa d’fheirm ghaoithe Ghléib Gharbhach (€25.4m).  An ghiaráil ba ea 12.3% ag deireadh na bliana agus bhÁ 28% den phunann fiach ag rátaÁ úis seasta ar 31 Nollaig 2010. BhÁ cóimheas an ghlanfhéich do EBITDA 2.30 huaire nÁos mó agus bhÁ an cumhdach úis ag 7.6.

Sochair Fostaithe

Tá lÁon scéimeanna pinsean sochair shainithe á bhfeidhmiú ag Coillte le sócmhainnÁ atá coinnithe i gcistÁ atá riartha go leithleach. Léirigh na luachálacha achtúireacha is déanaÁ (31 Nollaig 2008 — Coillte agus 01 Eanáir 2009 — Medite) go raibh luach an mhargaidh de shócmhainnÁ na scéime ag €123.9m, a bhÁ €98.3m nÁos lú ná dliteanais na scéime.

Tá togra maoinithe (ceadaithe ag an mBord Pinsean) i bhfeidhm do Choillte Teoranta agus an aidhm atá aige ná an Scéim a thabhairt ar ais chuig sócmhainneacht iomlán ar an mbonn Áoschaighdeáin Mhaoinithe faoi 31 Nollaig 2020. Tá rannÁocaÁochtaÁ airgid breise suntasacha déanta ag Coillte leis an Scéim mar chuid den togra maoinithe comhaontaithe seo lena n-áirÁtear rannÁocaÁocht láithreach de €3m, rannÁocaÁochtaÁ bliantúla de €1.5m thar dhá bhliain déag (innéacsaithe ag 6.5% p.a.) agus ceangaltas chun €30m de shócmhainnÁ neamhairgid a aistriú.  

Leanann an Grúpa ag cloÁ leis na riachtanais iomlána de nochtadh sochar scoir an Chaighdeáin Thuairiscithe Airgeadais (FRS 17). An t-easnamh ar an gciste ar 31 Nollaig 2010, bunaithe ar FRS 17 agus rÁofa trÁ úsáid a bhaint as an modh aonaid réamh-mheasta, is ea €89.2m (2009: €72.4milliún) agus léirÁtear é seo go hiomlán i gcuntais an Ghrúpa. Tá an t-easnamh FRS 17 nÁos Ásle ná an luacháil achtúireach deiridh de bharr lÁon beart ar thug an Grúpa fúthu, lena n-áirÁtear ÁocaÁochtaÁ breise de €13m a aistrÁodh isteach sa scéim ó 2008 i leith agus tús rannÁocaÁochtaÁ na bhfostaithe i mÁ Mheán Fómhair 2009.

BainistÁocht Riosca Airgeadais

Déantar bainistÁocht ar oibriúcháin chisteán an Ghrúpa i gcomhréir le polasaithe atá formheasta ag an mBord. Déanann na polasaithe seo foráil do phrionsabail don bhainistÁocht riosca airgeadais ar an iomlán agus clúdaÁtear réimsÁ áirithe ar nós ráta úis, leachtachta agus riosca malairte eachtraÁ.

Nochtar oibriúcháin an Ghrúpa do rioscaÁ airgeadais éagsúla lena n-áirÁtear éifeachtaÁ na n-athruithe i bpraghsanna fiach den mhargadh, riosca malairte eachtraÁ, riosca creidmheasa, leachtacht agus riosca ráta úis. Tá clár bainistÁochta riosca i bhfeidhm ag an nGrúpa ina ndéantar bainistÁocht ar nochtadh airgeadais an Ghrúpa trÁ mhonatóireacht a dhéanamh ar leibhéil airgeadais fhéich agus na costais airgeadais a bhaineann leo.

D'fhonn cobhsaÁocht eis-sreafaÁ airgid a chinntiú agus bainistÁocht a dhéanamh ar an riosca ráta úis dá réir, tá polasaÁ ag an nGrúpa 50% (2009: 50%) ar a laghad den fhiach a choinneáil ag ráta seasta. Chomh maith leis seo tá i gceist ag an nGrúpa an riosca de mhaoiniú neamhchinnte a laghdú ina oibriúcháin trÁ iasachtaÁ a fháil laistigh de raon difrÁochta de thréimhsÁ aibÁochta. Baintear úsáid as ionstraimÁ airgeadais chun ráta úis agus riosca airgeadais a bhainistiú. NÁ ghlacann an Grúpa páirt i ngnÁomhaÁocht amhantrach agus tá polasaÁ oibrÁochta cisteáin drogallach roimh rioscaÁ. Ó 8 Eanáir 2011 tháinig lÁon conarthaÁ ráta úis sheasta i bhfeidhm a mhéadaigh céatadán na punainne fiach ag rátaÁ úis seasta ó 28% go 63% (Nóta 18).

Riosca Praghas

Tá an Grúpa nochta do riosca praghas tráchtearraÁ mar thoradh ar a chuid oibriúchán. Ach, le méid oibriúchán an Ghrúpa, sáraÁonn an costas le nochtadh a bhainistiú i gcomparáid le riosca praghas tráchtearraÁ aon sochar a d'fhéadfadh a bheith ann. Breathnóidh na StiúrthóirÁ ar oiriúnacht an pholasaÁ seo arÁs má athraÁonn oibriúcháin an Ghrúpa i méid nó ó thaobh nádúir de.

Riosca malairte eachtraÁ
Tá an Grúpa nochta do rioscaÁ malairte eachtraÁ sa ghnáthchúrsa gnó, go prÁomha ar dhÁolachán steirling. An polasaÁ atá ag an nGrúpa le héifeacht an nochta airgeadra seo a mhaolú ná an steirling a fhálú trÁ bheith rannpháirteach i réamhchonarthaÁ malairte eachtraÁ, ar feadh tréimhsÁ suas le sé mhÁ, atá bunaithe ar dhÁolacháin ionchais i margaÁ na RÁochta Aontaithe.

Riosca creidmheasa
Tá polasaithe curtha i bhfeidhm ag an nGrúpa ina n-éilÁtear seiceálacha creidmheasa ar ábhair chustaiméirÁ sula ndéantar na dÁolacháin. Chomh maith leis sin tá árachas curtha i bhfeidhm do chustaiméirÁ móra an Ghrúpa.

Riosca leachtachta
CoinnÁonn an Grúpa meascán de mhaoiniú fiach fadtéarmach agus gearrthéarmach atá deartha lena chinntiú go bhfuil dóthain maoinithe ar fáil don Ghrúpa le haghaidh oibriúchán agus forbairtÁ atá beartaithe.

Tábla 1 — Na PrÁomhtháscairÁ FeidhmÁochta Airgeadais

     
  2010 2009
Ioncam (€’m) 250.4 206.9
EBITDA (€’m) 65.6 55.2
EBIT (€’m) 44.6 19.3
     
Cumhdach úis, gan na comhlachtaÁ chomhlachaithe san áireamh    
    - Bonn EBITDA (amanna) 7.6 6.5
    - Bonn EBIT basis (amanna) 5.2 2.3
Glanfhiach (€’m) 150.6 177.4
Glanfhiach mar chéatadán den ghnáthscair iomlán (%) 12.3 14.7
Glanfhiach mar chéatadán de na sócmhainnÁ seasta (%) 10.4 12.5
Glanfhiach/EBITDA 2.3 3.21
Ráta cánach glan (%) 3.9 43.5

EBITDA — tuillimh roimh chostais airgeadais, cáin, dÁmheas, Ádiú agus amúchadh sócmhainne doláimhsithe, lagú agus costais VR

EBIT — tuillimh roimh chostais airgeadais agus cáin (brabús trádála)

Cumhdach úis — cóimheas EBITDA nó EBIT do ghlanmhuirir úis

 

Table 2 - Réiteach EBITDA

     
  2010 2009
€000 €000
EBIT (€’m)
44,623 19,296
Coigeartuithe:    
DÁmheas 10,361 8,961
Ádiú 9,101 18,439
Amúchadh cáilmheasa 118 117
Scair caillteanas comhlachaithe 50 50
Costais VR - 5,209
Lagú 1,392 3,100
 
EBITDA 65,645 55,172