Athbhreithniú an PhrÁomhfheidhmeannaigh

In 2010 cuireadh le luas na n-athruithe ar fud an Ghrúpa agus d’éirigh an luas nÁos sciobtha, agus sinn ag leanúint lenár n-athruithe móra chun feabhais a dhéanamh le bheith mar eagraÁocht ardfheidhmÁochta. Ba dhúshlán iad na margaÁ ina bhfuilimid ag feidhmiú go fóill ach in 2010 bhÁ deiseanna ann freisin a bhÁomar in ann a thapú.

D’eascair an fheidhmÁocht airgeadais láidir do 2010, le brabús de €32.1m, mar thoradh ar thosca éagsúla, lena n-áirÁtear éileamh láidir do lomáin agus praghsanna painéil adhmaid (OSB go háirithe) a bhÁ nÁos airde chomh maith le rialú docht ar chostais.

Is iad seo a leanas buaicphointÁ tábhachtacha in 2010: 

  • Leanamar ag obair lenár gcustaiméirÁ muilte sábhadóireachta le linn 2010 chun adhmad na hÉireann a chur chun cinn sa RÁocht Aontaithe agus bhÁomar i suÁomh chun tairbhe a bhaint as an éileamh breise.
  • BhÁ ár ngnó táirgÁ painéil in ann praghsanna a ardú thar roinnt den raon táirgÁ atá aige agus méideanna suntasacha d’ábhar a onnmhairiú. Ar an meán déantar nÁos mó ná 80 ualach trucaile dár dtáirgÁ painéil a onnmhairiú gach lá.
  • D’éirigh linn ár sprioc de €7.5m a shárú san ioncam a gineadh ó na táirgÁ nua agus leanamar ag déanamh infheistÁochta sa nuálaÁocht ionas gur féidir linn luach a chur leis an acmhainn snáithÁnÁ den scoth atá againn.
  • In 2010 cuireadh ár gcéad chomhfhiontar i gcrÁch agus dÁoladh an fheirm ghaoithe i nGléib Gharbhach i gContae Liatroma.
  • Rinneadh dul chun cinn den scoth nuair a fuarthas ceadanna pleanála dár bpunann gaoithe.
  • Thugamar clár chun crÁche de nÁos mó ná 100 crann teileachumarsáide nua a thógáil mar chuid den Scéim Náisiúnta Leathanbhanda chun cuidiú leis an leathanbhanda a thabhairt chuig an tÁr ar fad agus leanfaimid ag forbairt an ghnó seo in 2011.
  • BhÁ ionchur dearfach againn i sláinte agus folláine an náisiúin trÁ áineas amuigh faoin aer a chuir ar fail agus caomhnú an dúlra. I measc na mbuaicphointÁ bhÁ an Lá ConairÁ Náisiúnta agus osclaÁodh bealach siúlóide crÁochchomhartha nua — Bealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath. Lean an taispeántas ‘Foraois Fholláin, Daoine Folláine’ ag dul ar turas timpeall na tÁre ag taispeáint an ionchuir dhearfaigh a dhéanann Coillte.

Leis na mórghnÁomhartha seo léirÁtear go bhfuil an phrÁomhaidhm atá againn á cur i gcrÁch — go bhfuil lÁon ar leith d’acmhainnÁ nádúrtha á bhainistiú ar bhealaÁ atá nuálach agus inbhuanaithe. Ach táimid in ann tuilleadh a dhéanamh agus déanfaimid nÁos mó; is é sin an dúshlán atá romhainn in 2011 agus ina dhiaidh sin, lenár straitéis a chur i bhfeidhm thar na ceithre phrÁomhréimse gnó atá againn: foraoiseacht, táirgÁ painéil, bainistÁocht talún agus fuinneamh in-athnuaite.

Leanann na hathruithe móra i gCoillte agus coinneofar an móiminteam in 2011. Táimid ag obair chun tabhairt faoin tsaincheist dár gcostais agus tá mion-obair ag dul ar aghaidh i ngach réimse gnó chun tabhairt faoi seo.

Ionchas

Tá deacrachtaÁ fós i dtimpeallacht eacnamaÁoch phrÁomh-mhargaÁ Choillte d’Éirinn, den RÁocht Aontaithe agus den AE agus tá leibhéil Ásle de rátaÁ fáis OTI réamh-mheasta do 2011.

Laghdaigh praghsanna lomáin cheana féin sa chéad ráithe in 2011. Chomh maith leis sin, d’fheidhmigh na praghsanna OSB go láidir in 2010 agus cé go bhfuil an t-éileamh bunúsach láidir go fóill, táthar ag ceapadh go dtiocfaidh meath air seo in 2011. Tá éileamh an MDF lag agus nÁl aon téarnamh praghas suntasach réamh-mheasta do 2011.   

Tá dúshlán na margaÁ luaineacha agus na rátaÁ malairte éiginnte romhainn. Beimid ag obair go dlúth lenár gcustaiméirÁ lena chinnitú go bhfuil a gcuid riachtanas á gcomhlÁonadh againn, leanfaimid ag tabhairt táirgÁ nua isteach agus Ásleoimid ár gcostais arÁs in 2011.

David Gunning
PrÁomhfheidhmeannach