Bord na StiúrthóirÁ

Brendan McKenna - Cathaoirleach

BhÁ Brendan athcheaptha ag an Aire TalmhaÁochta, Bia le linn 2007, don dara tréimhse 5 bliana. Roimhe seo bhÁ sé mar PhrÁomhfheidhmeannach d'Oibriúcháin DéantúsaÁochta Abbott Ireland Manufacturing agus is iar-Uachtarán de Chumainn Tráchtála na hÉireann é. Is ball é den Choiste Luach Saothair.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12

Denis Byrne

Ceapadh Denis ar Bhord Choillte in 2010. BhÁ Denis mar Ard-RúnaÁ Cúnta sa Roinn TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia go dtÁ gur imigh sé ar scor i mÁ na Nollag 2009. Tá sé mar bhall den Choiste Iniúchta agus Riosca.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12

Breffni Byrne

Athcheapadh Breffni ar an mBord le linn 2007, don dara tréimhse 5 bliana. Tá sé mar Chathaoirleach ar NCB Stockbrokers agus mar stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin de Tedcastle Holdings Limited, Cpl Resources plc agus Hikma plc. Is cuntasóir cairte é agus bhÁ sé ina ChomhpháirtÁ Sinsearach le Arthur Andersen in Éirinn. Tá sé mar chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca agus tá sé mar bhall den Choiste Luach Saothair.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12

David Gunning

Ceapadh David mar PhrÁomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir in 2006. Chomh maith leis sin, tá sé ag feidhmiú mar Chathaoirleach ar SmartPly Europe Ltd agus Medite Europe Ltd. Sular thosaigh sé ag obair le Coillte bhÁ poist bhainistÁochta aige I gcomhlachtaÁ éagsúla san earnáil teileachumarsáide in Éirinn, sna Stáit Aontaithe agus san Eoraip.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12

Alma Kelly

Ceapadh Alma ar an mBord in 2008. Is dlÁodóir comhlach Á in Arthur Cox, Baile Átha Cliath, mar speisialtóir i ndlÁ tionscadal, soláthair agus fuinnimh. Tá céim sa DlÁ agus Staidéar Eorpach ó Ollscoil Luimnigh agus Máistreacht sa DlÁ ó Choláiste na TrÁonóide aici. Ceapadh mar dhlÁodóir Á in Éirinn in 2003 agus tá sÁ mar chomhalta de Chumann an DlÁ Thógála (RÁocht Aontaithe). Tá Alma mar bhall den Choiste Iniúchta agus Riosca.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sÁ orthu 2010: 11 as 12

Seamus Murray

Ceapadh Seamus Murray ar an mBord in 2009. Is feirmeoir é agus bhÁ sé mar bhall de Chomhairle Contae na MÁ ó 1992 go dtÁ 2009 nuair a bhÁ sé mar Chathaoirleach ar Chomhairle Contae na MÁ le linn na tréimhse sin agus mar bhall de Choiste Gairmoideachais na MÁ. BhÁ sé mar bhall freisin de Thoscaireacht na hÉireann de Choiste na Réigiún (CnR) den Aontas Eorpach ó bunaÁodh é in 1994 chomh maith le bheith mar Chathaoirleach agus ball de Thionóil Réigiúnacha an Lár-Oirthir agus an Deiscirt agus an Oirthir ag tréimhsÁ éagsúla.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12

Yvonne Scannell

Is Ollamh Á Yvonne Scannell sa Scoil DlÁ, Coláiste na TrÁonóide, Baile Átha Cliath agus is é an réimse spéise atá aici ná DlÁ agus PolasaÁ Comhshaoil na hÉireann agus na hEorpa. BhÁ sÁ ina comhalta de Bhord Comhairleach na GnÁomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil idir 1994-1997 agus bhÁ sÁ ar dhuine de bhunaitheoirÁ agus an chéad chathaoirleach ar Chumann DlÁ Comhshaoil na hÉireann. Tá sÁ mar chomhairleoir don Ghrúpa DlÁ Comhshaoil in Arthur Cox ó 1990 i leith. Tá sÁ mar stiúrthóir ar Tara Mines Ltd agus mar bhall de Bhord CIÉ. Tá sÁ mar bhall den Choiste Luach Saothair.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sÁ orthu 2010: 10 as 12

Frank Toal

Ceapadh Frank ar an mBord in 2003. Roimhe sin bhÁ sé ag feidhmiú mar PhrÁomhfheidhmeannach ar an bhFochomhlacht General Electric ECCO, comhlacht déantúsaÁochta leictreonaice bunaithe i nDún Dealgan, Co. Lú. Is iar-Uachtarán é de Chumainn Tráchtála na hÉireann agus is comhairleoir gnó é anois. Is comhalta den Choiste Iniúchta é.
LÁon na gCruinnithe Boird ar fhreastail sé orthu 2010: 12 as 12


Speanais na StiúrthóirÁ:
Na speansais chomhiomlána a Áocadh le na StiúrthóirÁ in 2010 ba ea €16,192 (2009: €15,013).