Ráiteas an Chathaoirligh

FeidhmÁocht den Scoth

BhÁ bliain den scoth ag Coillte in 2010. D’eirigh leis glanbhrabús tar éis cánach de €32.1m a bhaint amach, ardú €4.2m ó 2009. Tharla an feabhas seo don chuid is mó de bharr an éilimh láidir a bhÁ ann do lomáin a dÁoladh leis na muilte sábhadóireachta sa chéad leath den bhliain agus de bharr na bpraghsanna arda a bhÁ ann dár dtáirgÁ painéil, go háirithe don raon táirgÁ clár sliseog treoshuite (OSB) SmartPly atá againn. BhÁ tionchar ag an rialú costas éifeachtach air freisin, chomh maith le bainistÁocht mhaith ar nochtadh an ráta malairte agus ar na costais úis.

Mar sin féin, tá an timpeallacht eacnamaÁoch ina bhfeidhmÁonn an Grúpa fós an-lag agus tá luaineacht shuntasach praghas ann dár bprÁomhtháirgÁ. Tháinig laghdú ar an éileamh do lomáin i dtreo dheireadh 2010 agus is ábhar imnÁ é freisin na gluaiseachtaÁ dÁobhálacha sna rátaÁ malairte eachtraÁ. Is léir go mbeidh bliain nÁos deacra ann in 2011. Tá dul chun cinn suntasach déanta againn inár gclár athraithe chun feabhais agus táimid sa suÁomh mar sin le bheith in ann déileáil nÁos fearr leis an luaineacht a bheidh mar ghné dár ngnó, dar linn, ar feadh tamaill mhaith amach anseo.

Forbairt Straitéiseach

Lean an meath i ngeilleagar na hÉireann ar an iomlán, san earnáil tógála go háirithe, in 2010 agus nÁ dócha go mbeidh méadú suntasach gnÁomhaÁochta in 2011. Réamh-mheastar go dtiocfaidh fás faoi 2% i ngeilleagar na RÁochta Aontaithe in 2011. Sa dá phrÁomh-mhargadh seo is é is dóichÁ ná go mbeidh tionchar ag na laghduithe atá beartaithe sa chaiteachas poiblÁ, na méaduithe sa chánachas agus bearta déine eile ar an téarnamh geilleagrach sna táirgÁ foraoise agus sna hearnálacha réadmhaoine.

Leis na coinnÁollacha margaÁochta deacra atá fós ann do tháirgÁ foirgnÁochta leagtar béim arÁs ar an ngá atá ann go leanfaidh an Grúpa ag cur ár straitéis ar leith atá soiléir i bhfeidhm, a dhÁrÁonn ar bhainistÁocht a dhéanamh ar an raon iomlán d’acmhainnÁ nádúrtha atá againn go nuálach agus go hinbhuanaithe.

Inár straitéis aithnÁtear go bhfuil dhá shócmhainn ag Coillte atá riachtanach — foraoisÁ agus talamh. Is é atá i gceist lenár ngnóthais ná luach a chur leis na sócmhainnÁ seo i mbealach atá inbhuanaithe. Leanfaidh Coillte ag forbairt sna ceithre réimse: foraoiseacht, bainistÁocht úsáide talún, táirgÁ painéil agus fuinneamh in-athnuaite. Creidimid, nuair a chuirtear an straitéis seo i bhfeidhm ina hiomlán, go mbeidh an fhéidearthacht ann cur go mór leis an luach don scairshealbhóir go meántéarmach agus ag an am céanna cuspóirÁ tábhachtacha náisiúnta a chomhlÁonadh maidir leis an bhforaoiseacht, táirgÁ adhmaid inbhuanaithe, an t-athrú aeráide agus fuinneamh in-athnuaite.

Is léir ón bhfianaise a cuireadh ar fáil in 2010 go bhfuil straitéis oiriúnach agus chuÁ againn agus go bhfuil móiminteam á bhaint amach againn go tapa i réimsÁ éagsúla.

Inár ngnó foraoiseachta léirigh ár gcustaiméirÁ muilte sábhadóireachta go raibh siad in ann maireachtáil agus iad ag déileáil leis an gcor chun donais sa ghnÁomhaÁocht foirgnÁochta in Éirinn idir 2008-9. Mar sin féin bhÁ laghdú ar an iomlán ar mhéid na ndÁolachán lomán le muilte sábhadóireachta le linn 2010 cé gur éirigh go maith leis na muilte sábhadóireachta sna margaÁ onnmhaire. Ach mhéadaigh dÁolacháin na bpainéal adhmaid faoi 25%. Rinneamar athbhreithniú freisin ar ár straitéis foraoiseachta le linn 2010 agus rinneamar forbairt ar threochlár soiléir chun feabhas a chur ar shuÁomh iomaÁoch ár ngnóthais foraoiseachta.

Sna táirgÁ painéil, bhÁ éileamh láidir agus praghsanna láidre ann don OSB SmartPly agus ag an am céanna bhÁ éileamh cothrom ann do MDF Medite i rith 2010. Fuaireamar cead pleanála chun athinfheistÁocht a éascú sa tsaoráid SmartPly agus tá samhail gnó bhreisluacha forbartha againn ina méadófar ár raon táirgÁ chun riachtanais ár gcustaiméirÁ atá nÁos éilithÁ a chomhlÁonadh. In Medite chuireamar infheistÁochtaÁ éagsúla i gcrÁch a chuir leis an gcaighdeán táirge agus a d’Ásligh costais ionchurtha agus a chuireann an gnóthas i suÁomh maith don todhchaÁ.

Léirigh lÁon agus luach na ndÁolachán réadmhaoine a baineadh amach in 2010 stádas spealta an mhargaidh réadmhaoine. Mar sin féin, rinneamar dul chun cinn den scoth inár ngnó infreastruchtúir teileachumarsáide trÁ 104 crann a thógáil mar chuid den Scéim Leathanbhanda Náisiúnta atá á déanamh ag ‘3’ le tacaÁocht ón Rialtas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta.

Ó thaobh fuinnimh in-athnuaite rinneamar d’éirigh linn lÁon suntasach forbairtÁ a dhéanamh. ChrÁochnaÁomar ár gcéad fheirm ghaoithe ag Gléib Gharbhach, Co. Liatroma i gcomhfhiontar le ESB Power Generation agus dhÁolamar an scair de 50% a bhÁ againn sa tionscadal leis an ESB ina dhiaidh sin. D’éirigh linn cead pleanála a bhaint amach d’fheirm ghaoithe mhór i nGleann Chluaise, i gCo. na Gaillimhe i gcomhfhiontar le SSE Renewables agus Finavera. Rinneamar dul chun cinn freisin ar shé thionscadal eile trÁ na céimeanna éagsúla den phróiseas pleanála. Chomh maith leis na tionscadail faoi threoir Choillte, d’éascaÁomar an fhorbairt ar fheirmeacha gaoithe le toilleadh giniúna iomlán de 54 MW trÁ dhÁolacháin suÁomhanna, cearta slÁ a chur ar fáil agus éasúintÁ eile. D’éirigh linn dul chun cinn a dhéanamh inár gcomhpháirtÁocht le John Sisk & Son agus CES chun réitigh téamh bithmhaise a chur ar fáil do chliaint tionsclaÁocha agus chuireamar lÁon staidéar réamhfhéidearthachta agus féidearthachta i gcrÁch do chliaint.

Ceann ScrÁbe 2012

Chomh maith le straitéisÁ fócasaithe a chur i bhfeidhm i ngach gnó ghlacamar le bearta éagsúla chun feabhas a chur ar an bhfeidhmÁocht ar fud an Ghrúpa. Is tionscnamh atá á reáchtáil ar fud an Ghrúpa é Ceann ScrÁbe 2012, agus cuireadh tús leis seo in 2009, chun Coillte a athrú isteach in eagraÁocht ardfheidhmÁochta. Tá spriocanna dúshlánacha leagtha amach againn maidir leis an mbealach ina dtéimid i gcomhpháirtÁocht lenár gcustaiméirÁ, ar an gcaoi ina gcuirimid luach eacnamaÁoch ar fáil, ar an gcaoi ina n-éireoidh linn a bheith inár n-eagraÁocht atá nÁos beoga agus nÁos iomaÁche agus ar an mbealach ina mbeimid mar ghnó atá nÁos forásaÁ. Rinneadh dul chun cinn suntasach i dtreo na sprice seo in 2010. Leis na spriocanna seo, agus na prÁomhtháscairÁ feidhmÁochta a bhaineann leo leis an dul chun cinn a thomhas, d’eascair clár fóscasaithe de bhearta a thugann faoi shaincheisteanna ar nós sástacht gcustaiméirÁ, an nuálaÁocht, laghdú costas, rannpháirtÁocht na bhfostaithe agus an inbhuanaitheacht ar fud an Ghrúpa.

Táim cinnte dearfa, in éineacht leis na straitéisÁ gnó fócasaithe seo ag an leibhéal rannáin, chomh maith leis na tionscnaimh atá á reáchtáil ar fud an Ghrúpa chun feabhas a chur ar an bhfeidhmÁocht ag na leibhéil aonair, foirne agus aonaid ghnó, go bhfuil torthaÁ á gcur ar fáil cheana féin. Táim dóchasach freisin go mbogfaidh an fheidhmÁocht i gCoillte chuig leibhéal nua agus dul chun cinn á dhéanamh sna tionscnaimh seo agus leanfaidh an brú seo chun feabhais ar aghaidh thar 2012.

Socruithe Pinsean Inbhuanaithe

I dtuarascálacha roimhe seo leag mé béim ar an imnÁ a bhÁ ar an mBord nach raibh an costas le scéimeanna pinsin shochair shainithe an Ghrúpa a mhaoiniú inbhuanaithe. Sna luachálacha achtúireacha is déanaÁ (31 Nollaig 2008 - Coillte agus 1 Eanáir 2009 - Medite) meastar gurbh é €98.3m an t-easnamh a bhÁ sa dá scéim.

Is cúis áthais dom a thuairisciú go bhfuil plean maoinithe comhaontaithe idir Coillte agus na hIontaobhaithe agus an Bord Pinsean chun tabhairt faoin easnamh i scéim Choillte agus chun inbhuanaitheacht ár socruithe pinsean a áirithiú. Sa phlean déantar foráil go mbeidh an t-easnamh dúnta thar tréimhse 10 mbliana. Is forbairt shuntasach Á seo, a thugann deimhneacht maidir leis an gcaoi a ndéanfar bainistÁocht ar an dliteanas substaintiúil seo chomh maith leis na pinsin d’fhostaithe Choillte a chosaint.

Tiomantas don Inbhuanaitheacht

Cé go bhfuil Coillte ag dÁriú ar an rath tráchtála táimid tiomanta lena chinntiú go gcuirimid an réimse is iomláine agus is féidir de na tairbhÁ comhshaoil agus sóisialta ar fáil agus sinn ag déanamh bainistÁochta ar ár ngnó. Tá tiomantas leanúnach ag Coillte prionsabail uile na Comhairle Maoirseachta Foraoise (FSC) a chomhlÁonadh agus sláine an eastáit fhoraoise a chosaint agus a choinneáil go fadtéarmach. In 2010 d’fhoilsÁomar ár gcéad Thuarascáil Inbhuanaitheachta i gcomhréir leis an gcaighdeán Thionscnamh C um Thuairisciú Domhanda. Chuireamar tús freisin le hobair chun measúnú a dhéanamh ar lorg carbóin ár n-oibrÁochtaÁ agus chun é a laghdú.

Cuireann ár bhforaoisÁ áiseanna áineasa an-tábhachtach ar fáil a mheallann nÁos mó ná 18 milliún cuairt in aghaidh na bliana. Tá Coillte sásta obair a dhéanamh i gcomhpháirtÁocht leis na húdaráis áitiúla agus le húdaráis eile chun feabhas a chur ar na háiseanna seo agus chun na tairbhÁ a mhéadú do na pobail áitiúla agus don turasóireacht.

Rialachas Corparáideach

Tá tiomantas fadtréimhseach do na caighdeáin is airde den rialachas corparáideach ag Bord agus BainistÁocht Choillte le fada an lá. ComhlÁonaimid riachtanais an Chóid Chleachtais don Rialachas ar ChomhlachtaÁ Stáit agus táimid i mbun ár ngnó go heiticiúil. Le linn 2010 thug an Coiste Rialachais Chorparáidigh den Bhord faoi athbhreithniú tábhachtach dár gcórais agus cleachtais rialachais. Thugamar freisin faoi Athbhreithniú a éascaÁodh go neamhspleách d’Éifeachtacht an Bhoird agus rinneamar leasuithe chun dáta ar ár gCód Iompair do StiúrthóirÁ agus d’Fhostaithe. Tá mionsonraÁ nósanna imeachta comhlÁonta an Ghrúpa i dTuarascáil na StiúrthóirÁ.

BuÁochas

Glacann Coillte buÁochas lena chustaiméirÁ, conraitheoirÁ, soláthraithe agus comhpháirtithe gnó dá gcuid gnó agus tacaÁochta a bhÁ leanúnach. Bliain deacair a bhÁ in 2010 do ghnóthais éagsúla agus nÁ dócha go mbeidh 2011 nÁos éasca ar chor ar bith. Táimid tiomanta chun obair a dhéanamh lenár gcustaiméirÁ agus lenár gcomhpháirithe chun bainistÁocht a dhéanamh ar an mbealach ina bhfuilimid ag dul le chéile trÁ na deacrachtaÁ reatha atá againn.

Is mian leis an mBord aitheantas a thabhairt don spreagadh agus don chabhair a tháinig ón Iar-Aire TalmhaÁochta, Iascaigh agus Bia, Brendan Smith, TD, an tIar-Aire Stáit a raibh freagracht air d’Fhoraoiseacht, Seán Connick, an tIar-Aire Airgeadais Brian Lenihan TD agus oifigigh a Ranna. TréaslaÁmid leis an Rialtas nua as ucht a bheith tofa agus cinntÁmid lenár scairshealbhóirÁ ár dtacaÁocht iomlán don Aire TalmhaÁochta, Bia agus Mara agus don Aire Caiteachais PhoiblÁ agus Athchóirithe.

Ba mhaith liom féin buÁochas a ghlacadh le mo Chomh-StiúrthóirÁ as an obair a rinne siad le linn na bliana agus an tiomantas a bhÁ acu don Ghrúpa. Ba mhaith liom buÁochas ar leith a ghabháil le Eugene Griffin a chrÁochnaigh lena thréimhse oifige mar stiúrthóir in 2010.

Ba mhian liom freisin, in éineacht le mo Chomh-StiúrthóirÁ, buÁochas a ghabháil leis an mbainistÁocht agus leis an bhfoireann ar fad ar fud an Ghrúpa as ucht a gcuid iarrachtaÁ. Is tréimhse dhúshlánach Á seo do gach gnó agus nÁ eisceacht Á Coillte. Léirigh na fostaithe tiomantas éachtach agus a ndÁograis agus ár gcuid iarrachtaÁ le hathruithe móra a dhéanamh ar bun agus is maith an tuar é seo do thodhchaÁ an ghnó.

 

Brendan McKenna

Brendan McKenna
Cathaoirleach