FeidhmÁocht an Ghrúpa 2010

Brabús: 2006 - 22.5million, 2007 - 40.1million, 2008 - 9.2million, 2009 - 4.2million, 2010 - 32.1million
Láimhdeachas: 2006 - 213.8million, 2007 - 318.1million, 2008 - 249.5million, 2009 - 206.9million, 2010 - 250.4million
Caiteachas Caipitiúil: 2006 - 49.4million, 2007 - 58.4million, 2008 - 58.1million, 2009 - 40.7million, 2010 - 45.5million

BuaicphointÁ 2010

 • Brabús de €32.1m suas ó €4.2m in 2009
 • Láimhdeachas an Ghrúpa ba ea €250.4m ardú €43.5m
 • MéadaÁodh caiteachas caipitiúil go €45.5m ó €40.7m
 • Cuireadh 6,000 ha foraoisÁ
 • Cuireadh ioncam €7.9m ar fáil de bharr táirgÁ nua le linn 2010
 • LaghdaÁodh an glanfhiach faoi €26.8m go €150.6m
 • DÁoladh 2.26 milliún m3 de lomáin sábhadóireachta agus laÁon adhmhaid
 • CrÁochnaÁodh agus dÁoladh an chéad tionscadal feirme gaoithe Comhfhiontair i nGléib Gharbhach i gCo. Liatroma
 • Lainseáladh táirgÁ nua inár raon MDF Medite agus bhÁ freagairt dearfach ann ón margadh
 • Tógadh nÁos mó ná 100 crann mar chuid den Scéim Náisiúnta Leathanbhanda
 • OsclaÁodh conair fánaÁochta Bhealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath go hoifigiúil mar chuid dár n-obair le ComhpháirtÁocht Shléibhte Bhaile Átha Cliath
 • Baineadh Gradam Cruinneoige Fuinnimh amach de bharr an Tionscadail LIFE maidir le Gnáthóga CoillearnaÁ ar Tús Áite iar a Athshlánú