FeidhmÁocht 5 Bliana (FigiúirÁ neamhiniúchta)

           
2010 2009 2008 2007 2006
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Cuntas brabúis agus caillteanais          
Láimhdeachas                                 250,399 206,865 249,475 318,128 213,789
Brabús oibriúcháin roimh mhÁreanna eisceachtúla  46,065 817 20,543 64,198 32,275
MÁreanna eisceachtúla  (1,392) 18,529 549 (10,272) -
Brabús oibriúcháin  44,673 19,346 21,092 53,926 32,275
Scair caillteanas de chomhfhiontair/
d'fhochomhlachtaÁ  
(50) (50) (50) (38) (4)
Muirear airgeadais (11,168) (11,780) (9,437) (7,481) (5,014)
Brabús roimh chánachas    33,455 7,516 11,605 46,407 27,257
Cánachas (1,307) (3,273) (2,399) (6,279) (4,793)
Brabús tar éis cánachais    32,148 4,243 9,206 40,128 22,464
DÁbhinn Áoctha   - - (2,600) - -
Tuillimh coimeádta 32,148 4,243 6,606 40,128 22,464
           
Clár comhardaithe          
SócmhainnÁ seasta 1,446,339 1,423,767 1,414,763 1,396,214 1,363,490
SócmhainnÁ reatha 80,523 87,175 87,302 102,423 106,329
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh
dlite laistigh de bhliain amháin 
(46,433) (67,245) (93,669) (65,190) (65,234)
GlansócmhainnÁ/(Glandliteanais) reatha   34,090 19,930 (6,367) 37,233 41,095
1,480,429 1,443,697 1,408,396 1,433,447 1,404,585
 
Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh
dlite tar éis bliain amháin 
(162,012) (160,059) (120,858) (157,409) (175,338)
Dliteanas Chiste an Phinsin  (86,382) (70,192) (82,614) (66,346) (71,092)
Forálacha do dhliteanais agus muirir (7,485) (5,962) (4,111) (5,812) (5,469)
1,224,550 1,207,484 1,200,813 1,203,880 1,152,686
Arna maoiniú ag:
Caipiteal agus cúlchistÁ          
Scairchaipiteal glaoite 795,060 795,060 795,060 795,060 795,060
Cúlchiste comhshóiteachta caipitil   6,145 6,145 6,145 6,145 6,145
Cuntas brabúis agus caillteanais 272,072 256,669 250,774 257,090 210,913
Cúlchiste deontais   151,273 149,610 148,834 145,585 140,568
CistÁ scairshealbhóirÁ   1,224,550 1,207,484 1,200,813 1,203,880 1,152,686